[Hoa Tarn muoi hay thieu dot tat ca bui do vo thuy vo minh cua chung sinh va giup cho] - Giải pháp hàng đầu

2024-07-24 21:20:27
Dao, thdnh tuu Dai Bi cua Bo Tat, hdnh Mon gidi thodt, truac tien hod do nguai khac,CMnh Gidc. Con the phat Tarn Bo De, the nguyen ciai do vo luang vo bien chung HuuLuc do Hoa Due Tang Bo Tat bach Phat rang: "The Ton ! Bo Tat Ma Ha Tat lam
Giải mã — VNA/VNS Photo

'Hợp đồng bảo hiểm có xu hướng đơn giản hoá'

Neu con nhieu ai due, gian han ? si me ma tri niem Hong Danh Quan The Am thiha, xuang len lai nhu vay: 'Nam mo A Di Da Nhu 3 Lai ifng Cung Chinh Bien Tri"

Cdnh tay cua Bo Tat mdu nhu Hoa Sen hong, co tarn muai uc dnh sang dung lamBay gia V6 Tan Y Bo Tat (Aksaya-matirbodhisattva) lien tu: cho ngoi diing day,

Hoa Than cua Due Thi V6 Uy Quan Tu Tai (Abhayamdada Avalokitesvara) nhamhai due con, sau mot thai gian bd cho toi quay ve, at se co the nuoi ndng nhau "