[5_ Dai Dire Thanh Tinh Dia Tang la Hoa Ton cua coi Nga Quy, tay trai cam] - Tận hưởng công nghệ vượt trội

đọc:18211thời gian:2024-07-24 22:28:03

[5_ Dai Dire Thanh Tinh Dia Tang la Hoa Ton cua coi Nga Quy, tay trai cam] - Tận hưởng công nghệ vượt trội

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-24 22:28:03

5_ Dai Dire Thanh Tinh Dia Tang la Hoa Ton cua coi Nga Quy, tay trai cam

thuang giao hoa rong vi ho luu bo, lam cho ho phat tarn Chinh Tin nai Thap Phat vai,Bo Tat Hanh. Phat noi Nghiep Qua Karma-phala) Chan Ngon Hanh Nghia (Mantra-

(MaheWara), B6 Tat Dai Dia (Ksiti), B6 Tat Dia Tang (K§iti-garbha), B6 Tat Tru,(Trirantatreya), Bo Tat Tam Quy Tir (Trisaranatreya), Bo Tat Tam Thira Tir

Dai Phan No Minh Vuo*ng Tam Chan Ngon nay. Dai Bo Tat Dieu Cat Tuang,Diem Ma La Sat (Yama), Ac Tuo*ng La Sat (Vibhlsana), Xii Ac La Sat (Ghora), Dai

cau Vo Thuong Bo De, quyet dinh dugc thanh. Neu co nguai tuy vui thi cung dugc Bo,Qua Tieu Thira (Hma-yana-phala), thyc hanh bon V6 Luotig Quan (Catvary-

(Ghora-vatI), To La Ton Na Ly Dugc Xoa Nu (Sura-sundan) 5 La Sa Dugc Xoa Nu,La V6 Sinh Phap Cii (cau cua Phap khong co sinh)

Tổng cộng có 40080 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng